Regulamin Konkursu Tor Łódź

Cupra Formentor VZ5

Regulamin konkursu Tor Łódź - Cupra Formentor VZ5
Regulamin konkursu Tor Łódź - Cupra Formentor VZ5

I. Organizacja konkursu

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: "Regulamin") oznaczają:

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Cupra Formentor VZ5 na Torze Łódź.
 2. Organizatorem Konkursu jest EcoRacing Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 69, 95-070 Aleksandrów Łódzki, NIP 7322174620, Regon 360199296, KRS 0000531416.
 3. "Uczestnik" – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego Instagram. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Instagram, Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.
 3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu.
 4. Konkurs trwa od 16.09.2022 od godziny 17:00 do 19.09.2022 do godziny 23:59. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
 5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.


III. Uczestnictwo w konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej. Osoby niemające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościom Instagram spełniającego warunki serwisu.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową („Komisja Konkursowa”). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.
 5. Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie następuje przez dodanie odpowiedzi w aplikacji konkursowej zamieszczonej na serwisie Instagram.

IV. Założenia konkursu

 1. Celem Konkursu jest promocja salonu Cupra w Łodzi i Toru Łódź.
 2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Instagram.
 3. Uczestnik ma za zadanie:
  a) dodać do obserwowanych profile: @tor_lodz oraz @cupra_lodz
  b) w komentarzu odpowiedz na pytanie: Czym wyróżnia się Cupra na tle innych marek?
  c) oznaczyć trzech znajomych
 4. Wygrywają najciekawsze komentarze.
 5. Wyniki konkursu ogłoszone będą do 20.09.2022 w komentarzu pod postami konkursowymi na instagram.
 6. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród.

V. Nagrody

 1. Konkurs przewiduje jednego zwycięzcę.
 2. Nagrody: Przejazdy na Torze Łódź za kierownicą Cupra Formentor VZ5 - 5 okrążeń (w tym zapoznawcze i studzące; na fotelu pasażera instruktor techniki jazdy ODTJ Tor Łódź)
 3. Wartość nagród nie przekracza kwoty ustalonej na podstawie art. 21ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. Z 2000 Nr 14, poz. 176 z późn zm.) a więc nie podlega obowiązkowi zapłaty podatku dochodowego.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w komentarzu pod postem na profilu: @tor_lodz
 5. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej na profilu @tor_lodz na Instagram w terminie 48h od ogłoszenia wyników.
 6. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.
 7. Po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych firma EcoRacing dostarczy zwycięzcy instrukcje niezbędne do przejęcia wygranej.
 8. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich.
 9. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
  - odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,
  - w terminie 48h od ogłoszenia wyników konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu;
  - zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
 10. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator zobowiązuje się do przyznania nagrody o wartości nie niższej niż nagroda wymieniona w § 5 ust. 1, 2 powyżej.
 11. Nagroda w postaci przejazdów do zrealizowania 21.09.2022 lub 14.11.2022.

VI. Dane osobowe

 1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu;
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.
 2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Instagram), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.