Regulamin ODTJ Tor Łódź

§1

 • 1. Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy TOR ŁÓDŹ, położonego w miejscowości Kiełmina 78, gm. Stryków.

 • 2. Właścicielem toru jest EcoRacing Sp. z o.o. z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim; dane kontaktowe: 95–070 Aleksandrów Łódzki, ul. Wojska Polskiego 69, tel. +48 722 000 999, adres e-mail info@tor-lodz.pl, formularz kontaktowy na stronie https://tor-lodz.pl

 • 3. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują zarówno osoby korzystające z toru na podstawie zawartej umowy, jak również osoby towarzyszące, gości i widzów.

 • 4. Przepisy niniejszego regulaminu obowiązują na terenie całego obiektu ODTJ TOR ŁÓDŹ.

 §2

 

 • 1. Tor jest obiektem interdyscyplinarnym, pełniącym funkcje:

  • - rekreacyjne poprzez organizowanie imprez, pokazów, prezentacji itp.;

  • - szkoleniowe poprzez organizowanie szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności i techniki jazdy.

 • 2. Tor jest obiektem zamkniętym dla ruchu publicznego, a korzystanie z niego możliwe jest tylko po uprzednim zawarciu umowy z EcoRacing. Zawarcie umowy obejmuje także złożenie dodatkowego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i zaakceptowaniu jego zasad.

 • 3. Tor może zostać udostępniony w całości lub w części podmiotom trzecim na podstawie odrębnej umowy najmu lub dzierżawy w celu realizacji określonego przedsięwzięcia.

 • 4. Osoby korzystające z toru na podstawie umowy zawartej zgodnie z ust. 2, jak również osoby korzystające z toru za zgodą podmiotu trzeciego, dysponującego torem lub jego częścią na podstawie umowy określonej w ust. 3 zobowiązane są do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz stosowania się do poleceń personelu EcoRacing lub personelu podmiotu korzystającego z toru bądź jego części.

§3

 

 • 1. Na terenie toru, za wyjątkiem nitki toru obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym.

 • 2. Na terenie toru obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży i spożywania alkoholu oraz zakaz wejścia na teren toru osobom w stanie nietrzeźwym lub znajdujących się pod wpływem środków odurzających, psychotropowych lub podobnie działających; powyższe zakazy dotyczą także osób towarzyszących, kibiców, widzów i gości.

 • 3. Na terenie Ośrodka nie wolno przeprowadzać żadnych napraw oraz tankowania pojazdów.

 • 4. Bez zgody personelu EcoRacing na terenie toru obowiązuje zakaz używania wszelkich urządzeń zdalnie sterowanych, w szczególności modeli kołowych i latających, dronów itp.

 • 5. Wstęp i przebywanie na obiekcie osoby małoletniej do lat 13 następuje wyłącznie pod opieką pełnoletniego opiekuna.

 • 6. Osoby przebywające na terenie toru w charakterze osób towarzyszących, kibiców, widzów i gości mogą pozostawać tylko na miejscach wyznaczonych.

 • 7. Działalność handlowa, gastronomiczna, usługowa, reklamowa, artystyczna, w tym transmisje, nagrania radiowe i telewizyjne, mogą odbywać się tylko za zgodą EcoRacing; w ramach użytkowania toru można sporządzać dokumentację wizualną i audiowizualną (zdjęcia i filmy), jedynie na potrzeby własnego użytku prywatnego.

 • 8. Na obiekcie ODTJ Tor Łódź obowiązuje zakaz prowadzenia działalności reklamowej bądź marketingowej w jakiejkolwiek formie. W szczególności zakaz ten dotyczy usług szkolenia kierowców i doskonalenia techniki jazdy. Pojazdy z umieszczonymi reklamami mogą korzystać z obiektu pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody zarządcy obiektu.

§4

 

 • Osoby korzystające z toru zobowiązane są do:

 • 1. poinformowania personelu EcoRacing lub podmiotu korzystającego z toru o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach, awariach lub uszkodzeniach w kierowanym pojeździe oraz w infrastrukturze toru;

 • 2. informowania personelu EcoRacing lub podmiotu korzystającego z toru o przypadkach powstawania odpadów lub zanieczyszczenia środowiska naturalnego.

 • 3. przestrzegania ustalonych w umowie godzin rozpoczęcia i zakończenia czasu korzystania z toru;

 • 4. po zakończeniu korzystania z toru, zabrania swojego sprzętu i pozostawienia terenu toru w stanie, w jakim został on przyjęty do korzystania, tj. uprzątnięcia odpadów, usunięcia szutru z nawierzchni betonowych i asfaltowych, usunięcia skutków wycieków płynów technicznych itp.;

 • 5. zwrotu udostępnionego w ramach zawartej umowy sprzętu stanowiącego własność EcoRacing, w szczególności pojazdów, transponderów do pomiaru czasu jazdy w stanie niepogorszonym ponad normalne zużycie eksploatacyjne;

 • 6. natychmiastowego wstrzymania jazd lub innych działań i bezzwłocznego powiadomienia personelu EcoRacing lub podmiotu korzystającego z toru w danym momencie, bądź osób przez nich upoważnionych, w przypadku powstania jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia ludzi lub mienia, określając skalę i rodzaj zagrożeń, miejsce i czas ich wystąpienia oraz przyczyny;

 • 7. zapewnienia warunków bezpieczeństwa własnego i osób trzecich poprzez zachowanie przepisów ruchu drogowego, zasad ostrożności, ograniczonego zaufania do innych osób korzystających z terenu oraz zapewnienia należytego stanu technicznego sprzętu i pojazdów wykorzystywanych na torze, w tym posiadania ważnych badań technicznych sprzętu i pojazdów;

 • 8. zaopatrzenia siebie oraz osób trzecich w odpowiednią odzież, obuwie, sprzęt ochrony osobistej i środki techniczne, zgodnie z przepisami prawa i wymogami wynikającymi ze sposobu użytkowania infrastruktury toru;

 • 9. poruszania się wyłącznie po drogach (asfaltowych, betonowych, szutrowych) będących elementami konfiguracji toru, tak, aby nie narażać na zniszczenie terenów zielonych oraz infrastruktury toru o przeznaczeniu innymi niż wskazane w § 2 ust. 1.

 • 10. poruszania się ustalonymi lub wytyczonymi trasami - odpowiednio do celu wykorzystania toru oraz umowy określającej zakres udostępnienia toru;

 • 11. wjeżdżania na powierzchnię płyt poślizgowych tylko przy włączonych zraszaczach;

 • 12. ograniczenia emisji hałasu do wartości maksymalnej 98 dB w warunkach pomiarowych (2/3 maksymalnych obrotów nie mniej niż 3800 obrotów silnika, 0,5m od wylotu wydechu lub pomiar dynamiczny samochodu poruszającego się) hałas nie większy niż 98db. Pomiar sonometrem może być dokonywany przed rozpoczęciem jazd oraz w ich trakcie (pomiar dynamiczny)

 • 13. przestrzegania i stosowania znaków i sygnałów ostrzegawczych (wizualnych i dźwiękowych) oraz przepisów prawa drogowego, pożarowego itp.

 • 14. zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia lub przejeżdżania przez teren wykorzystywany przez innych użytkowników toru, z przestrzeganiem bezwzględnego zakazu wchodzenia poza bariery ochronne w pobliżu nitki toru;

 • 15. parkowania pojazdów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych;

§5

 

 • EcoRacing nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez osoby przebywające na torze oraz osoby korzystające z infrastruktury toru do postanowień niniejszego regulaminu oraz nakazów i wskazówek obsługi.

§6

 

 • Osoba przebywająca na torze oraz osoba korzystająca z toru, nie przestrzegająca postanowień niniejszego regulaminu lub zawartej z EcoRacing umowy, zostanie natychmiast usunięta z terenu toru bez prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

§7

 

 • 1. EcoRacing nie ponosi odpowiedzialności za skutki wypadków powstałych w wyniku nie stosowania się przez osoby przebywające na terenie toru oraz osoby korzystające z toru na podstawie zawartej umowy do postanowień regulaminu oraz poleceń personelu.

 • 2. Wyrządzenie szkody wskutek naruszenia postanowień niniejszego regulaminu skutkować będzie pełną odpowiedzialnością sprawcy szkody.

§8

 

 • 1. Korzystanie z toru odbywa się na własne ryzyko osoby korzystającej z wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności EcoRacing.

 • 2. Osoby korzystające z toru ponoszą wyłączną odpowiedzialność z tytułu zdarzeń spowodowanych ruchem pojazdów, których używają lub które wprowadzają na teren toru i zobowiązują się przejąć i zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich wynikłe z tego tytułu. Wstęp na tor następuje każdorazowo pod warunkiem zwolnienia EcoRacing z odpowiedzialności z tytułu zdarzeń, które nie wynikają z udowodnionej i wyłącznej winy umyślnej EcoRacing.

 • 3. Osoba korzystająca z toru ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność finansową z tytułu zniszczeń mienia znajdującego się na torze oraz naruszenia stanu infrastruktury toru, w szczególności będącego skutkiem poruszania się pojazdów poza wyznaczonymi drogami bądź awarii pojazdu.

§9

 

 • W przypadku zawarcia odrębnej umowy w zakresie usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, pierwszeństwo mają zapisy umowy. Regulamin stosuje się w takiej sytuacji jedynie w zakresie nieuregulowanym.

§10

 

 • Zasady zwrotów zakupów internetowych. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Art. 27. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.
  Istnieje możliwość jednorazowej zmiany terminu, na minimum 7 dni przed zaplanowaną rezerwacją.
§11

 

 • Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) jako TOR – ŁÓDŹ pragniemy poinformować , że : 

 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma :

   

  EcoRacing Sp. z o.o.
  z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim ( 95-070) ,
  przy ulicy Wojska Polskiego 69,
  adres do kontaktu : info@tor-lodz.pl

 • 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie przekazanej przez Panią/Pana zgody oraz  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., oznacza to , że dane są przekazywane w celu świadczenia usług, które są oferowane przez nasz tor

 • 3. Pragniemy również poinformować , że nasza firma jest jedynym Administratorem danych i Państwa dane nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom, 

 • 4. Dane osobowe Pani/Pana będą  przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu wykonania usługi, 

 • 5. Jednocześnie informujemy , że  posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jak również do zapomnienia
 • 6. Wydana zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta

 • 7. W razie nieprawidłowości ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
 • 8. Informujemy, że  podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować problemami z prawidłowym wykonaniem usługi.

   

  • Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018 roku.