Super OES Toru Łódź

Regulamin Super OES Toru Łódź

mouse
arrow down

Regulamin

Super OES Toru Łódź

Sezon 2024

1. Ustalenia ogólne

1.1 Super OES Toru Łódź, to impreza rozgrywana w formie Rallysprintu, mająca na celu podnoszenie umiejętności za kierownicą samochodu, oraz budowanie świadomości i podnoszenie bezpieczeństwa na drogach.

1.2 Super OES Toru Łódź to cykl złożony z pięciu, jednodniowych spotkań na Torze Łódź, zwanych dalej Rundami.

1.3 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w pojedynczej imprezie, oraz w pełnym cyklu.

2. Organizator

2.1 Organizatorem Super OES Toru Łódź jest Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy Tor Łódź.

3. Terminy

3.1 W ramach cyklu Super OES Toru Łódź, zostanie przeprowadzonych 5 spotkań na torze.

3.2 Kalendarz imprez:

1.Runda 21.01.2024

2.Runda 3.03.2024

3.Runda 7.07.2024

4.Runda 3.11.2024

5.Runda 1.12.2024

4. Zgłoszenie

4.1 Do udziału w imprezie, będą dopuszczeni Uczestnicy, którzy prawidłowo wypełnią zgłoszenie i dokonają wpłaty wpisowego.

4.2 Zgłoszenia udziału w imprezie należy składać drogą elektroniczną, wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Organizatora oraz wpłacając ustaloną kwotę wpisowego przez stronę Super OES Toru Łódź.

4.3 Limit zgłoszeń dla pojedynczej imprezy ustala się na 50 Uczestników. W przypadku większej ilości zgłoszeń decydować będzie kolejność wpłaty wpisowego.

4.4 Warunkiem przeprowadzenia pojedynczej imprezy, jest minimalna frekwencja, którą Organizator określa na 20 zgłoszeń. W przypadku nie uzyskania minimalnej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy, albo wyznaczenia innego terminu jej przeprowadzenia.

4.5 Jeden kierowca może wystartować w Rundzie, za kierownicą jednego samochodu (zgodnie ze zgłoszeniem). Organizator dopuszcza natomiast możliwość jazdy jako “pilot” z innymi kierowcami.

5. Wpisowe

5.1 Wysokość wpisowego wynosi 390 PLN dla Wszystkich klas. Wpisowe należy wpłacić na konto bankowe Organizatora - numer konta zostanie podany w formularzu zgłoszeniowym do Rundy.

5.2 Zgłoszenia przyjmowane są do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym imprezę.

5.3 Zwrot wpisowego może nastąpić wyłącznie w przypadku odwołania imprezy przez Organizatora (np. na podstawie pkt.4.4)

6. Uczestnicy

6.1 Załogę stanowi kierowca i pilot (nieobowiązkowy).

6.2 Organizator ustala minimalny wiek Uczestnika na 18 lat - w przypadku osób młodszych, wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na udział, a dodatkowo, rodzic lub prawny opiekun musi się znajdować w samochodzie (na fotelu pilota), przez cały czas trwania imprezy.

6.3 Do udziału w Super OES Toru Łódź nie jest wymagane posiadanie prawa jazdy (impreza rozgrywana jest na wyłączonym z ruchu drogowego obiekcie, przystosowanym do organizacji tego typu wydarzeń).

6.4 Do udziału w Super OES Toru Łódź wymagany jest kask z homologacją drogową lub FIA.

7. Samochód

7.1 Samochód zgłoszony do Super OES Toru Łódź, musi spełniać następujące warunki:

 • pasy bezpieczeństwa i fotele z homologacją drogową lub FIA

 • minimum jedna gaśnica o minimalnej pojemności 1kg

 • apteczka z odpowiednim wyposażeniem medycznym

 • wszystkie przedmioty w bagażniku i kabinie muszą być solidnie zamontowane

 • w samochodzie może być zamontowana klatka bezpieczeństwa

 • w samochodach z “miękkim dachem” obowiązkowo musi znajdować się rollbar lub inny pałąk bezpieczeństwa, oraz pasy szelkowe minimum 4-punktowe

 • samochód musi być sprawny technicznie; bez wycieków i oznak awarii

 • samochód musi posiadać aktualne ubezpieczenie OC

 • samochód musi spełniać warunki regulaminu ODTJ Tor Łódź

7.2 Organizator zastrzega sobie możliwość wykluczenia z Rundy auta, które uległo awarii/wypadkowi i stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa innych Uczestników, Organizatora, kibiców i infrastruktury obiektu.

8. Badanie kontrolne przed Rundą

8.1 Każdy samochód zostanie poddany przed startem imprezy badaniu kontrolnemu (zwanemu dalej BK), którego celem jest ustalenie, czy pojazd jest zgodny z pkt. 7.1 regulaminu imprezy.

8.2 Kierownikiem BK jest osoba wyznaczona przez Organizatora.

8.3 Samochód przedstawiony do BK:

 • musi być czysty zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz.

 • musi mieć naklejone numery startowe otrzymane podczas Odbioru Administracyjnego przed imprezą - numery muszą być naklejone po obu stronach samochodu na drzwiach lub na tylnych bocznych szybach

 • nie może być na nim żadnych innych numerów startowych niż te, które obowiązują podczas danej Rundy

 • musi posiadać obowiązkową reklamę Organizatora - jeżeli będzie przewidziana

8.4 W badaniu kontrolnym bierze udział wyłącznie kierowca (zgodnie ze zgłoszeniem) i kierownik BK - postronne osoby nie mogą angażować się w przebieg BK.

8.5 Stwierdzenie przez kierownika BK niezgodności samochodu z regulaminem powoduje wykluczenie Uczestnika bez zwrotu wpisowego.

9. Opony

9.1 Udział w Rundzie jest możliwy na dowolnym typie opon.

9.2 Zabronione jest stosowanie opon “z kolcami” oraz elementów przeciwpoślizgowych, zarówno mechanicznych jak i chemicznych.

9.3 Organizator nie przewiduje podczas Rundy limitu ilości opon / kół.

10. Bezpieczeństwo 

10.1 Na drodze dojazdowej (ulica wzdłuż toru) i terenie Toru Łódź obowiązuje absolutny zakaz “grzania opon”, zawracania na ręcznym, gwałtownego przyspieszania i hamowania - każde złamanie tego przepisu skutkować będzie wykluczeniem z imprezy.

10.2 Na drodze dojazdowej (ulica wzdłuż toru) obowiązują przepisy ruchu drogowego i ograniczenie prędkości do 50km/h. Złamanie tego punktu regulaminu skutkować będzie powiadomienie odpowiednich służb.

10.3 Na terenie toru (wyłączając trasę odcinka) obowiązuje ograniczenie prędkości do 30km/h. Złamanie tego punktu skutkować będzie wykluczeniem z imprezy.

10.4 W każdym momencie trwania imprezy Organizator ma prawo przeprowadzić na Uczestniku badanie na zawartość alkoholu lub środków odurzających. Nie dopuszcza się obecności jakiejkolwiek ilości alkoholu we krwi uczestnika podczas Super Oesu  - złamanie tego punktu powoduje dożywotnią dyskwalifikację z imprez organizowanych na Torze Łódź.

10.5 Zabroniona jest jazda uczestników w kierunku przeciwnym do prawidłowej trasy przejazdu – złamanie tego przepisu skutkować będzie wykluczeniem z imprezy.

11. Podział na klasy

11.1 Samochody dopuszczone do udziału w imprezie, zostaną podzielone na klasy wg. pojemności i napędu

 • Klasa 1 od 1 cm3 do 1600 cm3

 • Klasa 2 od 1601 cm3 do 2000 cm3

 • Klasa 3 powyżej 2001 cm3 z napędem na jedną oś

 • Klasa 4 powyżej 2001 cm3 z napędem na obie osie

 • Klasa PROFI dla zaawansowanych, bez podziału na pojemność i rodzaj napędu  

Klasa PROFI została wprowadzona dla uczestników których umiejętności i samochody wykraczają poza poziom amatora. Wybór tej klasy jest dobrowolny i pozostawiamy go do decyzji uczestników. Klasę wprowadzamy po to aby zachęcić i zwiększyć szanse amatorów oraz nowych uczestników do startu w naszej imprezie

11.2 Samochody posiadające turbo/kompresor zostaną dopuszczone do udziału w klasie pojemnościowej wynikającej z pomnożenia nominalnej pojemności silnika przez współczynnik 1,7 dla silników benzynowych i 1,5 dla silnika diesla. Samochody wyposażone w silnik z tłokiem obrotowym (Wankla) zostaną przydzielone do klasy 3-ciej. Samochody elektryczne z napędem na jedną oś zostaną przypisane do klasy 3-ciej, z napędem na obie osie do klasy 4-tej.

12. Zapoznanie z trasą

12.1 Przed przejazdami na czas, zostanie przeprowadzone zapoznanie z trasą, w kolumnie, za autem Organizatora. Uczestnicy mają obowiązek jazdy w kolumnie, w bliskiej, ale bezpiecznej odległości między sobą. 

12.2 Każdy kierowca przejedzie zapoznanie z trasą jeden raz. W aucie może przebywać wyłącznie zgłoszona do imprezy załoga (kierowca lub kierowca z pilotem).

13. Start odcinka / pomiar czasu

13.1 Pomiar czasu wykonany jest z dokładnością do 1/100 sekundy.

13.2 Uczestnik zobowiązany jest do podjechania na start w kolejności numerów nadanych przez Organizatora - pomylenie kolejności lub spóźnienie (o ile nie zostało wcześniej zgłoszone do Organizatora) powoduje doliczenie karnego czasu (15 sekund) do wyniku końcowego kierowcy.

13.3 Start do odcinka sygnalizowany jest przez Sędziego Startu.

14. Przebieg Super OESu Toru Łódź

14.1 Organizator przewiduje 6 przejazdów pomiarowych liczonych do klasyfikacji rundy.

14.2 Liczba przejazdów może ulec zmianie, co będzie ogłoszone ustnie na odprawie przed rundą.

14.3 Jeśli podczas trwania rundy zaistnieją warunki, które spowodują zmianę liczby przejazdów zostanie to ogłoszone stosownym komunikatem.

14.4 Jeśli harmonogram czasowy pozwoli, po zakończeniu określonej liczy przejazdów pomiarowych organizator przewiduje przejazdy swobodne po trasie. Przejazdy te nie będą liczyły się do klasyfikacji rundy.

14.5 Na trasie rozstawieni są tzw. sędziowie faktu, którzy o ewentualnych problemach na odcinku informować będą Uczestników za pomocą żółtej flagi. Kierowca, któremu pokazana zostanie żółta flaga, ma obowiązek zwolnić lub w razie potrzeby zatrzymać przejazd. Przejazd przerwany żółtą flagą, zostanie powtórzony.

14.6 W przypadku wypadnięcia z trasy, Uczestnik ma obowiązek powrócić na trasę próby w możliwie najbliższym miejscu wypadnięcia. Powrót na trasę w innym miejscu (skrócenie trasy, ominięcie jakiegokolwiek elementu trasy, lub ominięcie jakiegokolwiek elementu trasy z nieodpowiedniej strony) powoduje nałożenie na Uczestnika tzw. “taryfy” (opisanej w pkt. 18.1 regulaminu).

14.7 W przypadku pomylenia trasy przejazdu, na Uczestnika zostanie nałożona kara, tzw. “taryfa”

14.8 Nieukończenie przejazdu lub nieobecność na starcie odcinka powoduje wykluczenie Uczestnika z imprezy. Jeżeli Uczestnik upora się z awarią przed startem kolejnego przejazdu, może kontynuować udział w Rundzie, ale nie będzie klasyfikowany w jej wynikach.

14.9 Uczestnik ma obowiązek zatrzymać pojazd w miejscu wyznaczonym jako meta stop (opisanej w pkt. 18.3 regulaminu).

14.10 Wynikiem Uczestnika jest suma wszystkich czasów + ewentualne kary czasowe (opisane w pkt 18 regulaminu).

14.11 Jeśli za daną próbę uczestnik uzyska wynik gorszy niż 150% czasu najlepszego przejazdu w klasie (np. z powodu awarii lub innych), to zostanie mu nadany czas taryfy.

15. Obowiązki Uczestników podczas imprezy

15.1 Obecność podczas odbioru administracyjnego wg. harmonogramu czasowego imprezy.

15.2 Obecność podczas BK wg. harmonogramu czasowego imprezy.

15.3 Obecność podczas odprawy uczestników wg. harmonogramu czasowego imprezy.

15.4 Przejazd trasy w zapiętych pasach bezpieczeństwa i kasku, oraz z zamkniętymi szybami i z włączonymi światłami.

15.5 Bezwzględne stosowanie się do poleceń Organizatora podczas trwania imprezy.

15.6 Parkowanie wyłącznie w wyznaczonych do tego miejscach (droga wzdłuż toru, parkingi, zabronione jest parkowanie w depo pod budynkiem).

15.7 Uczestnik zobowiązany jest do jazdy wyłącznie asfaltową nitką toru, po wyznaczonej trasie. Zabroniona jest jazda po obszarach zielonych i szutrowych. Zabroniona jest jazda po nitce toru z przebitą lub “ściągniętą z felgi” oponą, lub z widocznym defektem pojazdu.

16. Odpowiedzialność Uczestników

16.1 Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia strat w infrastrukturze toru, które są wynikiem jego jazdy.

16.2 Uczestnicy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za poczynione szkody (zgodnie z regulaminem Toru Łódź).

17. Power Stage

17.1 Ostatni przejazd trasy podczas Rundy, zawsze będzie tzw. Power Stage - czyli odcinkiem bonusowo punktowanym w klasach.

17.2 Power Stage jest również zaliczany do końcowej klasyfikacji Rundy, podobnie jak poprzedzające go odcinki.

17.3 Punktacja Power Stage podana jest w pkt. 19.3 regulaminu.

18. Kary

18.1 Taryfa - 150% czasu najlepszego w klasie.

18.2 Potrącenie pachołka, opony, beczki, separatora +5 sekund do czasu przejazdu (za każdy potrącony element).

18.3 Niezatrzymanie się na mecie stop +5 sekund do czasu przejazdu.

18.4 Spóźnienie się na start / pomylenie kolejności startowej +15 sekund do czasu przejazdu.

18.5 Brak Uczestnika na starcie odcinka - wykluczenie.

18.6 Niesportowe zachowanie względem innych Uczestników / Organizatora - wykluczenie.

18.7 Spóźnienie na odbiór administracyjny / na BK – wykluczenie.

19. Punktacja

19.1 W każdej Rundzie uczestnicy zdobywają punkty do klasyfikacji końcowej sezonu. Liczba punktów zdobytych za miejsca od 1 do 10  w klasach będzie przyznawana wg klucza: 25/18/15/12/10/8/6/4/2/1 pkt. bez względu na ilość sklasyfikowanych załóg w danej klasie.

19.2 Do klasyfikacji końcowej sezonu będzie brana pod uwagę suma punktów zdobytych we wszystkich Rundach, pomniejszona o jeden najsłabszy wynik. Najsłabszym wynikiem może być też 0 pkt, lub nieobecność.

19.3 Podczas Power Stage można zdobyć bonusowe punkty wg. klucza: 5/4/3/2/1 pkt. Punkty zdobywane są w klasach oraz będą uwzględnione do sumy punktów klasyfikacji końcowej sezonu.

19.4 W przypadku jednakowej liczby punktów w klasyfikacji końcowej sezonu, o miejscu decyduje liczba punktów zdobytych podczas ostatniej Rundy. Jeśli nadal liczba punktów nie da rozstrzygnięcia, to decyduje liczba punktów w przedostatniej rundzie itd.

20. Nagrody

20.1 Podczas każdej Rundy, dla podium klas zostaną przyznane pamiątkowe puchary.

20.2 Na zakończenie sezonu dla podium klas przyznane zostaną puchary. O ewentualnych nagrodach rzeczowych Organizator będzie informował w osobnym komunikacie.